Izvještaj o održanom 2. znanstveno-struènom skupu „Nasilje nad djecom i meðu djecom“

Share

 Na Filozofskom fakultetu u Osijeku održan je od 27. do 29. studenog 2008. godine 2. znanstveno-struèni skup „Nasilje nad djecom i meðu djecom“ koji su organizirali Studij psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i Društvo psihologa Osijek. Prije dvije godine (2006.) održan je prvi skup s tematikom nasilja nakon kojega je objavljen Zbornik radova.

Tada su sudionici zakljuèili kako je nužno da se svi struènjaci koji se bave tom rastuæom društvenom devijacijom redovito sastaju svake dvije godine i razmjenjuju svoja iskustva s ciljem planiranja kako kurative tako i preventive svih vrsta nasilja. Slijedom te inicijative održan je ovaj drugi skup koji je izazvao vrlo velik interes struènjaka svih struka koje se bave problematikom nasilja - pedagoga, psihologa, odgajatelja, sociologa, kriminologa, pravnika, psihijatara – i to iz cijele Hrvatske (iz Dubrovnika, Zadra, Splita, Rijeke, Pule, Zagreba, Virovitice, Osijeka, Vukovara i mnogih drugih gradova).

Pokrovitelj skupa bila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor. Skupu je prisustvovalo preko 250 sudionika, a posebno znaèajno bilo je sudjelovanje pravobraniteljice za djecu Mile Jelaviæ koja je održala jedno od uvodnih predavanja.Ukupno (pozvana predavanja, oralna izlaganja, posteri) je bilo šezdeset prezentacija istraživaèkih i struènih radova kojima su istraživane i opisane nove pojave u nasilju nad djecom i meðu djecom; prikazana su iskustva struènjaka razlièite provenijencije, zatim, uspješnost i mjere za poboljšanje provedenih projekata te planirani projekti za ublažavanje posljedica nasilja i za njegovu prevenciju; ukazano je na potrebu korištenja što bolje istraživaèke metodologije, na potrebu promjene u legislativi itd.

Sudionici ovog 2. skupa, kao i sudionici 1. skupa posveæenog problematici nasilja izrazili su izrazito zadovoljstvo trima znaèajkama skupa:

1. što je njegovim održavanjem ustanovljen svojevrstan forum na kojemu se redovito mogu razmjenjivati iskustva i stjecati nova znanja;

2. što u njegovom radu sudjeluju svi struènjaci i sve struke koje se bave pojavom nasilja; i

3. što je poznato mjesto održavanja skupa.

Time je prepoznata i naglašena važnost ovakvog okupljanja svih onih koji se bave problematikom nasilja zbog nužnosti sinkrone i sinergiène aktivnosti, jer je jedino takvom aktivnošæu moguæe sprijeèiti daljnju eskalaciju nasilja. Stoga je u planu tiskanje zbornika radova s 2. skupa te organiziranje 3. skupa i to od 25. do 27. studenog 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku.Podršku organiziranju skupa dao je grad Osijek uvrstivši ga u program proslave dana grada Osijeka. Podršku su dali i brojni sponzori što je bitno olakšalo njegovo organiziranje. Organizacijski odbor njima se svima zahvaljuje osobito stoga što je to pomoæ nastojanjima koja su važna za dobrobit cjelokupnog našeg društva.Posebnu zahvalnost organizatori upuæuju Filozofskom fakultetu u Osijeku na èelu s dekanicom profesoricom Anom Pintariæ. Da nije razumijevanja za potrebe održavanja takvog skupa na koje smo naišli na Filozofskom fakultetu teško je povjerovati da bi ga se moglo održati.

Programsko-organizacijski odbor bio je u sastavu: Ana Babiæ Èikeš, Renata Æoriæ Špoljar, Vladimir Kolesariæ (predsjednik), Valerija Križaniæ, Marija Krmek , Ana Kurtoviæ, Ivana Marèinko, Damir Mariniæ, Dragana Markanoviæ, Anðelka Metzing (potpredsjednica), Mirjana Mozer, Željko Raèki, Silvija Ruèeviæ, Daniela Šincek (tajnica), Katarina Tomanoviæ, Jasmina Tomašiæ.

 U Osijeku, 23.12.2008. 

Tajnica programsko-organizacijskog odbora 

Daniela Šincek

 

PSIHOportal.com

Share

Dodatne informacije