TV zaštita maloljetnika

Share

Na temelju èlanka 15. stavka 5. Zakona o elektronièkim medijima (»Narodne novine«,  broj 122/03, 79/07 i 32/08), Vijeæe za elektronièke medije na 211. sjednici održanoj 4. studenoga 2008. donijelo je

PRAVILNIK O NAÈINU POSTUPANJA NAKLADNIKA TELEVIZIJSKE DJELATNOSTI RADI ZAŠTITE MALOLJETNIKA

Èlanak 1.

Ovim Pravilnikom ureðuje se obveza postupanja nakladnika u sluèaju emitiranja programskih sadržaja za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizièki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika, a koji se emitiraju u nekodiranom obliku.

Èlanak 2.

(1) Pod programskim sadržajima iz èlanka 1. ovoga Pravilnika razumijevaju se sve vrste programskih sadržaja s prizorima pretjeranog nasilja, seksa, vulgarnih izraza i prizora, prizora zlouporabe opijata i drugih prizora za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizièki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika.

(2) Programski sadržaji iz stavka 1. neæe se smatrati štetnim ukoliko su u obrazovnim, odgojnim i znanstvenim emisijama obraðeni na primjeren naèin te su prilagoðeni odreðenoj dobi maloljetnika.

Èlanak 3.

(1) Ako se programski sadržaji za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizièki, mentalni ili moralni razvoj maloljetnika emitiraju u nekodiranom obliku, nakladnik je obvezan osigurati da ih je moguæe prepoznati pomoæu vizualnih simbola za cijelo vrijeme njihova trajanja.

(2) Pod vizualnim simbolima pomoæu kojih je moguæe prepoznati takve programske sadržaje razumijeva se:

– pisano upozorenje neposredno prije njihova emitiranja

– oznaka u gornjem uglu ekrana (nasuprot uobièajenom mjestu identifikacijskog simbola nakladnika).

Èlanak 4.

(1) Nakladnik je dužan osigurati da programskom sadržaju prethodi pisano upozorenje u trajanju najmanje 3 sekunde.

(2) Sadržaj pisanog upozorenja je: »Programski sadržaj koji slijedi nije primjeren za djecu i maloljetnike«.

Èlanak 5.

Grafièke oznake (krugovi) iz èlanka 3. odnose se na sljedeæe kategorije programskih sadržaja i primjenjuju se na navedeni naèin:

1. Kategorija 18

Ovakvi programski sadržaji ne smiju se prikazivati u vremenu od 07.00 do 23.00 sata.

Nakladnik je dužan osigurati da je ovakve programske sadržaje za cijelo vrijeme njihova trajanja moguæe prepoznati pomoæu oznake:

Proziran krug s crvenom brojkom »18«

2. Kategorija 15

Ovakvi programski sadržaji ne smiju se prikazivati u vremenu od 07.00 do 22.00 sata.

Nakladnik je dužan osigurati da je ovakve programske sadržaje za cijelo vrijeme njihova trajanja moguæe prepoznati pomoæu oznake:

Proziran krug s upisanom narandžastom brojkom »15«

3. Kategorija 12

Ovakvi programski sadržaji ne smiju se prikazivati u vremenu od 07.00 do 21.00 sata.

Nakladnik je dužan osigurati da je ovakve programske sadržaje za cijelo vrijeme njihova trajanja moguæe prepoznati pomoæu oznake:

Proziran krug s upisanom zelenom brojkom »12«.

Èlanak 6.

Pisano upozorenje iz èlanka 4. ovoga Pravilnika nakladnici su dužni dizajnirati sukladno svojem uobièajenom dizajnu no upozorenje mora biti vidljivo i èitljivo na ekranu.

Èlanak 7.

(1) Grafièke oznake (krugovi) moraju se nalaziti u gornjem dijelu ekrana.

(2) Grafièke oznake (krugovi) iz èlanka 4. ovoga Pravilnika nakladnici su dužni dizajnirati sukladno svojem uobièajenom dizajnu.

(3) Grafièke oznake (krugovi) ne mogu biti manje od uobièajenog znaka (loga) nakladnika.

(4) Nijanse odreðenih boja grafièkih oznaka (krugova) nakladnici odreðuju sami no isti moraju biti vidljivi na ekranu.

Èlanak 8.

Svaka repriza programskog sadržaja podliježe odredbama ovoga Pravilnika.

Èlanak 9.

Nakladnici su dužni prilikom objavljivanja najave programa, u elektronièkim i tiskanim medijima, uz naziv programskog sadržaja navesti i brojèanu oznaku dobne prikladnosti sadržaja.

Èlanak 10.

Ranija televizijska najava programa s oznakama ne smije sadržavati neprimjerene dijelove programskog sadržaja.

Èlanak 11.

Nakladnici su dužni, sukladno zakonskim odredbama o programskim naèelima i obvezama, a ovisno o primjerenosti za maloljetnike, sami procijeniti kako æe oznaèiti pojedine programske sadržaje.

Èlanak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naèinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika (»Narodne novine«, broj 47/08).

Èlanak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se 30 dana od dana stupanja na snagu.

Klasa: 612-12/07-01/0107

Urbroj: 567-01/08-11

Zagreb, 5. studenoga 2008.

Predsjednik vijeæa
mr. sc. Zdravko Kedžo, v. r.

Share

Dodatne informacije