Hrvatski èasopis za javno zdravstvo

Share

 Hrvatski èasopis za javno zdravstvo usmjeren je na objavljivanje znanstvenih i struènih èlanaka iz podruèja teorije i prakse javnog zdravstva Republike Hrvatske što ukljuèuje socijalnu medicinu, epidemiologiju, istraživanja usluga u zdravstvu, upravljanje u zdravstvu, etiku i pravo u zdravstvu, zdravstvenu ekonomiku, zdravstvenu ekologiju i ostala srodna podruèja.

Ovaj èasopis omoguæuje trenutni otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživaèkih spoznaja potièe veæu razmjenu znanja i ideja.

Ovdje možete pogledati aktualni broj

Share

Dodatne informacije