Kako je mrav dobio otkaz? - zabavno a možda i pouèno?

Share

 Simpatièna prièa zamotana u likove iz životinjskog svijeta koja nažalost na simpatièan naèin reflektira prilike u mnogim našim tvrtkama. Ovo je prièa o mravu s kojim æe se možda mnogi poistovjetiti. Ako se prepoznate u nekim drugim likovima, možda je prigoda razmisliti kako je onima koji su u ulozi "mrava". U svakom sluèaju, preporuèamo da proèitate prièu u nastavku i sami izvuèete pouku koja se krije u prièi. Podijelite je kroz komentare s drugima. 

Jednom davno, živio je sretan i vrijedan Mrav, koji je svakog dana dolazio prvi na posao. Bio je vrijedan. Veseo. Jednom rijeèju, bio je sretan dok je radio. Pjevušio je vesele pjesmice, a rezultati njegovog rada su bili odlièni. Slušajuæi pjesmu Mrava, gospodin Stršljen, direktor firme, zakljuèio da se mrav previše zabavlja a premalo radi, jer nema pravo usmjerenje i šefa koji bi ga kontrolirao.

Zato je zaposlio Bubamaru koja je imala veliko iskustvo sa upravljanjem. Prva briga Bubamare bila je da organizira evidenciju dolazaka i odlazaka mrava na posao (odnosno sa posla). U tu svrhu, uspostavila je sistem prijemnih i odlaznih dokumenata. Sa vremenom, broj dokumenata se poveæavao i zbog poveæanog volumena posla oko papira morali su zaposliti nekog ko bi pripremao papire i izvještaje.

Zaposlili su Pauka koji je odmah uspostavio sistem arhiviranja i postao je odgovoran i za preuzimanje telefonskih poziva. A mrav? Mrav je i dalje radio kao i prije. Izvještaji koje je dostavljala Bubamara su bili izvanredni. Direktor Stršljen je bio oduševljen izvještajima koje je dobio od Bubamare i uskoro je poèeo zahtijevati: usporedne studije sa grafikonima, analize trendova razvoja, itd.

Da bi se zadovoljio direktorov zahtjev, bilo je nužno da se zaposli Hrèak koji bi bio direktna pomoæ direktoru. Njemu su odmah kupili novo raèunalo sa printerom. Sretni i vrijedni mrav je i dalje radio kao i prije. Jedino se požalio da bi mu bilo lakše ako bi imao neko raèunalo. Nisu mu odobrili. Ovo je bilo prvi put da se Mrav na nešto požalio i direktor Stršljen je odmah shvatio da je potrebno najhitrije reagirati.

Kreirao je novo radno mjesto šefa službe koji bi nadzirao sretnog i vrijednog mrava. Na novo radno mjesto je zaposlio Cvrèka. On je odmah po svom dolasku zamijenio cjelokupni namještaj u svom uredu i na zahtjev dobio ergonomski oblikovanu stolicu i novo raèunalo sa ravnim, LCD ekranom. Broj raèunala je narastao i moralo se kupiti i instalirati i mrežni server. Novi šef službe je shvatio da hitno treba pomoænika (koji je usput bio njegov pomoænik u prethodnoj firmi). I tako je zaposlio Stjenicu. U isto vrijeme Mrav je postajao sve manje sretan i sve manje produktivan. Opet je tražio raèunalo. Opet mu nisu odobrili.

Situacija sa Mravom, zabrinula je Cvrèka i on je zakljuèio da mora naruèiti studiju o zadovoljstvu zaposlenih u firmi. Upoznao je sa tim direktora Stršljena koji je shvatio Cvrèkovo objašnjenje i odobrio angažiranje agencije za te potrebe. Skupa studija je napravljena  i Cvrèak je poèeo primjenjivati  predložene motivacijske metode. Svuda je objesio  motivacijske plakate.  Vodio je Bubamaru, Pauka, Hrèka i Stjenicu na motivacijske treninge u poznata ljetovališta itd... Mrav je i dalje, ali nevoljko, radio. Èitao je motivacijske poruke na plakatima i nikako nije mogao naæi nadreðene kad su mu trebali. Jednostavno, ili nisu bili tu ili nisu imali vremena za njega. I tako je vrijeme teklo. Direktor Stršljen  je i dalje dobivao redovno svoje perfektne izvještaje ali su oni poèeli pokazivati  da firma nije više tako rentabilna kao prije. To ga je duboko zabrinulo i morao je reagirati. Unajmio je najelitnijeg konsultanta, gospoðu Sovu.

 

Sovin zadatak je bio izvršiti potpunu analizu organizacije i poslovanja firme i predložiti rješenja da bi firma poslovala rentabilno. Nakon tri mjeseca, Gospoða Sova je direktoru predala sljedeæi izvještaj: "U firmi je previše zaposlenih!" Direktor Stršljen  je oduševljeno prihvatio struènu analizu i odmah otpustio:  MRAVA.

Share

Dodatne informacije