Predstavljamo: Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Share

 Grad Velika Gorica je 2002.g. osnovao Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica – jedinu ustanovu u našoj zemlji koja se bavi djecom, mladima i obiteljima, a èiji je osnivaè lokalna zajednica. Djelatnost Centra je provoðenje psihosocijalnih programa za djecu, mlade, roditelje i èlanove njihovih obitelji te podrška u radu i edukacija struènjaka koji rade s djecom, mladima, roditeljima i èlanovima obitelji te izdavaèka djelatnost.

U svom radu zaposlenice i vanjski suradnici Centra nastoje ostvarivati sljedeæe ciljeve:  1. Razvoj vještina za kvalitetniji život djece, mladih i èlanova obitelji kako bi uspješno savladavali probleme  na koje nailaze, 2. Pružanje moguænosti stjecanja novih znanja i vještina korisnika Centra,  3. Pružanje podrške djeci i mladima sa specifiènim teškoæama s posebnim naglaskom na govorno-jeziène teškoæe, 4. Strukturiranje slobodnog vremena djece, mladih i èlanova obitelji te razvoj kreativnosti i specifiènih vještina, 5. Poveæanje samopoštovanja i pozitivne slike o sebi korisnika Centra, 6. Izvršavanje posebne obveze ukljuèivanja u individualni ili grupni rad pri savjetovalištu za mladež izreèene od strane Opæinskog državnog          odvjetništva ili Opæinskog suda, 7. Struèno usavršavanje, mentorski rad, individualne i grupne konzultacije s vanjskim suradnicima, 8. Poticanje suradnje sa struènjacima iz ustanova i udruga koji rade s djecom, mladima i obiteljima i 9. Informiranje o aktivnostima Centra izdavanjem pisanih materijala, nastupima u medijima, organiziranjem i/ili sudjelovanjem na struènim skupovima i dogaðanjima.Broj programa i sadržaji koje Centar nudi pokrivaju širok raspon potreba graðana. Tako je u 2010.g. bilo 1974 korisnika, 42 programa koji su se provodili u 69 grupa i kroz program savjetovanja te je osmišljeno 5 novih programa. Od poèetka rada stvarani su i osmišljavani razni programi i svi programi, osim programa „Baby fitness“ koji je preuzet od UNICEF-a,  su autentièni programi Centra, nastali zahvaljujuæi znanju, kreativnosti i trudu njegovih zaposlenica i vanjskih suradnica. Svi programi su besplatni.Programi Centra mogu se podijeliti na programe pozitivnog razvoja, preventivne programe, programe poticanja govorno-jeziènog razvoja te programe namijenjene struènjacima. Programi pozitivnog razvoja usmjeravaju se na jaèanje vještina, stjecanje znanja i formiranje stavova koji pomažu djeci i mladima u pozitivnom razvoju, a cilj je opæa dobrobit djece. Programi pozitivnog razvoja koji se provode u Centru su:  Tematska predavanja za roditelje, Tematske tribine za mlade, Obiteljska kreativna radionica,  Likovna grupa, Plesna grupa, Mali kreativci, Lutkarska grupa, Grupa za izradu nakita, Rad u drvu, Proljetni kutak, Zimski kutak, Hobby art, Pjevaonica, Ljetna igraonica, Dramska grupa, Hokus pokus, Ljetna igraonica, Mali žongleri. Prvotna namjera ovih programa je socijalizacijska. U njima nema vrednovanja, svaki uradak je dobar jer je preko njega dijete izražavalo sebe i svoju nutrinu. Preventivni programi imaju za cilj jaèanje zaštitnih i smanjivanje riziènih èimbenika za ukljuèivanje u rizièna ponašanja i/ili poremeæaje u ponašanju. Ukljuèuju tri razine prevencije: univerzalnu, selektivnu i indiciranu te imaju jasno identificirana podruèja na koja žele djelovati.Preventivni programi na univerzalnoj razini koji se provode u Centru su: Baby fitness (program za bebe do 6 mjeseci, preuzet od UNICEF-a),  Igraonica za predškolce (za djecu od 3 do 6 godina koja nisu ukljuèena u djeèje vrtiæe), Kutiæi za igru (program koji je takoðer namijenjen predškolcima, s naglaskom na prepoznavanju i izražavanju emocija), Grupa za buduæe prvašiæe (namijenjena je djeci koji na jesen kreæu u 1. razred osnovne škole i njihovim roditeljima), Topli kutak (program za uèenike 1. i 2. razreda OŠ koji u Centar dolaze svakodnevno), Sat razrednog odjela (podprogrami su: Komunikacija, Prihvaæanje razlièitosti, Moja buduænost), Grupa za buduæe roditelje (priprema za porod i dolazak bebe u obitelj), Roditeljstvo na drugaèiji naèin (edukativni program za roditelje), Rastimo zajedno – Prve 3! (grupa podrške s edukativnim elementima za roditelje èija djeca imaju od 1 do 3 godine),  Klub 3 (takoðer je namijenjen roditeljima èija djeca imaju od 1 do 3 godine, ali su u ovaj program ukljuèena i djeca), Klub Kreativno roditeljstvo (za roditelje djece iznad 3 godine), Stresite stres (antistresni program za odrasle). Programi na selektivnoj razini su: Neke nove fore u uèenju (program pomoæi u uèenju s ciljem da se polaznike pouèi metodama i tehnikama uspješnijeg uèenja), Uèionica (individualizirana pomoæ u uèenju), Znam drugaèije (kreativno-socijalizacijska grupa s ciljem razvijanja samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, razvijanja komunikacijskih vještina, uèenja nenasilnog rješavanja sukoba te prepoznavanja svojih i tuðih osjeæaja), Program podrške roditeljima èijoj je djeci dijagnosticiran ADHD sindromom te program Budi ono što veæ jesi (rad na samopoštovanju i emocijama, a ciljana skupina su mladi). Na indiciranoj razini u Centru se nude programi za rad s djecom s ADHD  sindromom (cilj je osvještavanje emocija i modifikacija ponašanja te treninzi opuštanja) kao i individualni rad s maloljetnicima upuæenima od strane Opæinskog suda ili Državnog odvjetništva. Programi poticanja govorno-jeziènog razvoja su programi s ciljem poticanja komunikacijskih, jeziènih i govornih sposobnosti i vještina koje provodi logopedinja. Rijeè je o individualnom radu s djecom s govorno-jeziènim teškoæama i s teškoæama èitanja i pisanja, s djecom usporenog govorno-jeziènog razvoja te s djecom s dijagnosticiranim specifiènim teškoæama u uèenju te individualna savjetovanja s njihovim roditeljima. Logopedinja vodi i grupu „Slovkiæi“ namijenjenu djeci s govorno-jeziènim poremeæajima u godini prije polaska u školu s posebnim naglaskom na djecu koja su dobila odgodu upisa u 1. razred. U Centru se posebna pozornost posveæuje programima za struènjake koji se bave djecom, mladima i obiteljima te im se na taj naèin pruža podrška u radu. Zaposlenice Centra su osmislile program Radionica o radionici (namijenjen buduæim suradnicima Centra s ciljem upoznavanja s osnovnim oblicima grupnog rada), Grupne konzultacije (namijenjene vanjskim suradnicima Centra s ciljem razmjene iskustava i podrške u radu), Individualne konzultacije (namijenjene vanjskim suradnicima s ciljem individualne podrške u radu), mentorstvo (voðeni rad u programu koji je osmislila mentorica), Tematska predavanja za struènjake (namijenjena struènjacima iz lokalne zajednice koji se bave djecom, mladima i obiteljima) te edukacije za struènjake (takoðer namijenjene struènjacima iz lokalne zajednice).Savjetodavni rad èini važan dio rada u Centru. Provode ga zaposlenice i vanjske suradnice koje su završile ili pohaðaju neku od edukacija iz podruèja psihoterapije, te su redovito pod supervizijom. Veæina korisnika najavljuje se samoinicijativno, a manji dio njih su poslani od strane struènjaka iz Doma zdravlja, škola, vrtiæa, Centra za socijalnu skrb. Zanimljivo je spomenuti da se znaèajan broj korisnika savjetovanja uoèi u nekoj od grupa Centra pa im se preporuèi ukljuèivanje u savjetodavni proces. Radi se na sljedeæim problemima: promjene stavova i ponašanja, rad na interpersonalnim odnosima, rad na odnosu prema sebi i razvoj vještina za kvalitetniji život djece, mladih i svih èlanova obitelji kako bi uspješno savladali probleme na koje nailaze. Podruèja rada su: osobni rast i razvoj, obiteljska problematika (odnosi, komunikacija, odgojne vještine), poremeæaji u ponašanju i rad s djecom kojoj je dijagnosticiran ADHD sindrom. Evaluaciju rada provode vanjske suradnice. Evaluacija se radi na razini Centra i na razini pojedinih programa. Evaluacijom na razini Centra nastoji se dobiti uvid u sliku koju o Centru imaju korisnici i vanjski suradnici te graðani Velike Gorice, kao i ostvarenje strateških ciljeva. Evaluacijom pojedinih programa  cilj je poboljšanje uèinkovitosti programa jaèanjem teorijske podloge programa.                Knjiga „Raditi s djecom, mladima i obitelji“Rad Centra detaljno je opisan u priruèniku „Raditi s djecom, mladima i obitelji – Iskustva Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica“ koji je promoviran u svibnju 2010.g. Namijenjen je struènjacima koji se bave djecom, mladima i obiteljima u obiteljskim centrima, školama, vrtiæima, pravosuðu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, udrugama. Uredila ga je ravnateljica Centra Sanda Puljiz, prof. psihologije, a èlanke je napisalo deset autorica – zaposlenica i vanjskih suradnica Centra.Podijeljen je u èetiri cjeline.U prvom dijelu su predstavljeni teorijski koncepti brige o djeci, mladima i obitelji u lokalnoj zajednici, koji èine polazište za utemeljenje ustanove za djecu, mlade i obitelj. U tom je dijelu opisan i put od ideje do osnutka Centra te njegova organizacijska struktura.U drugom, najveæem dijelu opisani su programi koji se provode u Centru. Opisani su  grupni programi, individualni savjetodavni rad te rad sa struènjacima koji sudjeluju u radu. Uz opise programa u knjizi se mogu pronaæi  upitnici i drugi materijal koji zaposlenice koriste u svom radu, a koji se mogu preuzeti i s web stranice Centra www.centar-dmo-vg.hr. U treæem dijelu je dan pregled rezultata projekta „Evaluacija rada Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica“, a u èetvrtom dijelu su opisane aktivnosti zaposlenika Centra vezane uz promociju i komunikaciju unutar Centra. I za kraj bismo citirali dvoje roditelja èija su djeca bili korisnici programa Centra.„Boravak u Centru daleko je najbolji naèin na koji naše dijete može koristiti slobodno vrijeme. Osim sadržaja koje nudi, kojima potièe rad i kreativnost, Centar djeci pruža mir i sigurnost, uèi ih razumijevanju i toleranciji, potièe stvaranje novih prijateljstava i podubljuje stara. Centar je mjesto na koje rado odlazimo.“ Jakov Bajo

„Djeca su mi korisnici Centra dugi niz godina. Uvijek su rado išli i sretni se vraæali. Steèene vještine i iskustva prenosili su stariji mlaðima. Ponosni smo što baš naš grad ima ovu ustanovu. Ne morate biti bolji, samo ostanite takvi kakvi jeste i trajte vjeèno.“ Zahvalna obitelj Križanac

Za psihologijski portal: Sanda Puljiz,  

 
Share

Dodatne informacije