15 posto veæi kvocijent inteligencije stoji 300 kuna?!

Share

 Maturantima se nudi poveæanje inteligencije od 15 posto za 300 kuna. Psiholozi tvrde da se kvocijent inteligencije ne može samo tako poveæati, ali u školama koje nude pripreme za testove tvrde da æe na ispitu bolje proæi oni koji su vježbali na starim testovima.

Teèajevi za pripremu za državnu maturu postali su pravi biznis škola koje ih organiziraju.
Novac na raèun donose im i pripreme za polaganje dodatnih vještina i sposobnosti na kojima neki fakulteti, uz položene ispite mature, inzistiraju pozivajuæi se na struku i njeno mišljenje, piše Veèernji list.
U tim školama za poduku mogu se upisati i pripreme za polaganje testa razumijevanja i logièkog zakljuèivanja, koji je uvjet za upis na zagrebaèki Pravni fakultet, pa èak i pripreme za test intelektualnih sposobnosti koji se traži na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Za cijenu od 300 do 400 kuna i desetak sati vježbanja maturantima se obeæava poveæavanje kvocijenta inteligencije. Na ovaj naèin, primjerice, pojedine škole mame polaznike uvjeravajuæi ih da ta vrsta inteligencije "nije zapisana u zvijezdama" i da se može popraviti. U školama više ne skrivaju da posjeduju testove intelektualnih sposobnosti koji su se polagali na Filozofskom fakultetu proteklih godina jer psiholozi koji su ih ispravljali na prijamnim ispitima danas rade upravo na tim pripremama za testove. "Što je tu èudno? Oni ne znaju kakvi æe testovi biti ove godine, nego znaju kakvi su bili lani jer su ih vidjeli i ispravljali te samim time znaju što se oèekuje od kandidata. Odgovorno tvrdim da se našim pripremama rezultat može popraviti 15 posto jer proðete sve zamke i dobijete na brzini te tako riješite više zadataka koje bez priprema ne biste stigli", kaže Damir Brozoviæ, voditelj priprema u školi Trinom.

Psiholozi tvrde kako cilj testiranja na fakultetima treba biti dobivanje stvarnih rezultata. A ovakvo plaæanje priprema i poveæanje rezultata na testu u to se baš i ne uklapa. Tako æe osoba koja plati pripreme i postigne bolji rezultat na testu steæi i prednost kod upisa pred osobom koja, primjerice, ima isti kvocijent inteligencije, ali nije imala novac za pripreme. "Ako vježbate konkretne zadatke, rezultati mogu biti znatno bolji, ali to nije prava inteligencija. To je isto kao da maturantu date toèna pitanja za ispit na maturi da ih nauèi napamet", smatra Roman Slovenc, predsjednik hrvatske Mense.

 

izvor: danas.hr
Share

Dodatne informacije