Prvašiæi neæe morati nauèiti èitati i pisati

Share

 Najkasnije 2012. godine vjeronauk æe u osnovnoj školi dobiti alternativu u novom predmetu pod nazivom religijska kultura, a bit æe obavezan za sve uèenike koji ne pohaðaju konfesionalnu vjeronauènu nastavu. Uvoðenje religijske kulture kao alternative vjeronauku predviðeno je Nacionalnim okvirnim kurikulumom koji je predstavljen u Ministarstvu obrazovanja.

Primjenom Nacionalnog kurikuluma škole æe, uz postojeæe, moæi uvesti još neke nove nastavne predmete kao što su domaæinstvo, profesionalna orijentacija i vlastita buduænost, informacijsko-komunikacijska tehnologija te odgoj i obrazovanje za graðanstvo.

Svoju kreativnost uèenici æe, kako sada stvari stoje, moæi izraziti kroz još jedan novi predmet: ruèni rad (slušao bi se od 1. do 6. razreda osnovne škole). Kao jedno od rješenja nudi se i uvoðenje tehnièkoj odgoja (sa satnicom od dva sata tjedno) u prvi i drugi razred srednje škole.    

Prema rijeèima državne tajnice Dijane Vican, akcijski je plan prosvjetnih vlasti da se s novim smjernicama starta 2010./2011. godine, a 2012. novi bi se kurikulum poptuno uveo. Do tada bi morali biti gotovi novi nastavni i programi za sve predmete temeljeni na kurikularnom pristupu.

U skladu s najavom Ministarstva da æe uvesti obveznu srednju školu, kurikulum, osim osmogodišnjeg opæeg,  propisuje i opæe obrazovanje u prve dvije godine srednje škole. Dapaèe, u dokumentu izrijekom stoji da uèenik temeljne kompetencije stjeèe završavanjem 2. razreda srednje škole.   

Samim školama i nastavnicima dokument donosi veæu slobodu u slaganju školskoga programa, pa æe nastava ubuduæe umnogome ovisiti o interesima uèenika i kreativnosti samih nastavnika. Prema rijeèima Dijane Vican, Ministarstvo æe propisati jezgrovni kurikulum, a sve ostalo bit æe ostavljeno na volju školama.

Jedna æe škola, tako, sadržaje novog predmeta graðanski odgoj moæi obraditi kao predmetnu temu u sklopu nekog od veæ postojeæih predmeta. Druga æe graðanski odgoj uvesti kao poseban predmet u 8. razred. Kurikulum pruža i moguænost veæe izbornosti unutar obveznih predmeta, pa bi djeca veæ od 7. razreda, ovisno o sklonostima, mogla slušati, više sati, primjerice, matematike ili fizike, ili likovnog i glazbenog.  Radit æe se i diferencirani program za darovite te  za djecu s posebnim potrebama.

Novost je i to da uèenici znanja i vještine više neæe morati savladavati tijekom jedne školske
Osnovci æe opet imati domaæinstvo, a na izbor æe dobiti i sedam novih predmeta

godine, jer æe se njihov napredak mjeriti u obrazovnim ciklusima. Objašnjavajuæi što ta promjena konkretno znaèi, državna tajnica Vican rekla je da æe, kad se kurikulum poène primjenjivati, djeca moæi prijeæi i u drugi razred a da ne znaju èitati i pisati.

- Podržavam tu incijativu. Slièno je i u Sloveniji. Tamo djeca u 1. razredu moraju nauèiti tiskana slova, a u 2. pisana  - komentirao je jedan od autora poèetnice Ante Bežen, profesor na Uèiteljskom fakultetu.

Uvoðenje religijske kulture, kao posebnog predmeta predlagalo se još  prije 1990., kada je uveden vjeronauk. No, tada je bilo reèeno da Hrvatska za to nema dovoljno struènoga kadra.  U buduænosti djeca bi u školi rebala razviti i sposobnost donošenja odluka o svom profesionalnom razvoju, u èemu bi im trebao pomoæi novi obvezni predmet. Struènjaci su mu dodijelili zanimljivo ime: profesionalna orijentacija i vlastita buduænost. Meðutim, tko æe ga predavati nije reèeno.

NOVI PREDMETI

- Religijska kultura: predmet se uvodi kao alternativa vjeronauku. Bit æe obvezan za sve osnovnoškolce koji ne pohaðaju konfesionalni vjeronauk

- Domaæinstvo: djeca æe do kraja 8. razreda morati nauèiti kako održavati domaæinstvo, raspolagati budžetom i zdravo se hraniti

- Ruèni rad: poseban nastavni predmet od 1. do 6. razreda osnovne škole

- Tehnièki odgoj: osim u osnovnoj, obvezan bi mogao postati i za uèenike u 1. i 2. razredu srednje škole 

- Profesionalna orijentacija i vlastita buduænost: zadaæa je predmeta nauèiti djecu kako da, promišljajuæi vlastite rezultate, analiziraju svoje profesionalne izglede i donose odluke o svom profesionalnom razvoju

- Informacijsko-komunikacijska tehnologija: predmet je usredotoèen na upoznavanje uèenika s osnovnim obilježjima tehnologije i moguænostima njezina korištenja pri uèenju

- Graðanski odgoj: usmjeren je na osposobljavanje uèenika kao odgovornoga graðanina, sadržaji se mogu uèiti u sklopu drugog predmeta, no škole æe ga u 8. razredu moæi uvesti i kao poseban predmet

 

izvor: jutarnji.hr / Ivana Kalogjera-Brkiæ

Share

Dodatne informacije